slideshow 1

Határtalan élmények „Határtalanul!”

„A magyarság emlékeinek nyomában a Délvidéken (Szlovénia és Horvátország)!”

Iskolánk, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium az elmúlt évtizedben rendszeres résztvevője a „Határtalanul!” programsorozatnak, melyen belül a „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek!” és az „Együttműködés gimnáziumok között!” kategóriákban nyújtott be sikeres pályázatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez, amely a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának az irányításával látja el a „Határtalanul!” programok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

Az elmúlt években megvalósult programok – például a „Székelyföld és a Nyírség természeti- és kulturális értékeinek nyomában”, a „1848–49 szellemi és kulturális öröksége Baróton és Nyíregyházán”, „A népi étkezés hagyományai és ízei Erdővidéken és a Nyírségben”, a „Híres székelyek nyomában”, a „Székely népballadák és balladagyűjtők nyomában Benedek Elektől Kríza Jánosig”, „A Vajdaság és a Nyírség szellemi örökségének felfedezése”, „A környezetterhelés értékei és mérése a Vajdaságban és a Nyírségben”, a ”Honfoglaló őseink emlékeinek nyomában Kárpátalján és Északkelet Magyarországon”, a „Vereckétől Szolyváig avagy a honfoglalástól a „malenkij robot”-ig. Történelmi múltidézés Kárpátalján hetedik évfolyamos diákoknak”, „A magyarság emlékeinek nyomában a Délvidéken” – célját és tartalmát tekintve a nemzeti összetartozás erősítéséhez, a magyar nemzethez tartozók, közösségeik egymással való kapcsolatainak a fenntartásához és ápolásához járultak-járulnak hozzá.

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola szándéka és elképzelése szerint a programsorozat keretében az iskola tanulói eljuthatnak és megismerhetik, bebarangolhatják az egykor a „Történelmi Magyarország” - hoz tartozó olyan területeket, amelyek napjainkban ugyan más-más országhoz tartoznak, de ott jelentős számban élnek magyar nemzetiségű emberek. Az eddigiek során megismert Erdély (Románia), Délvidék (Szerbia, Horvátország, Szlovénia), Kárpátalja (Ukrajna) tájai, városai és az ott élők mellett a „Határtalanul! – 2020” pályázati program keretében a Felvidék (Szlovákia) felfedezése szerepel a „Híres történelmi személyek nyomában a Felvidéken” („Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek!”) és „A Rákóczi – emlékek nyomában a Felvidéken és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” valamint a „Híres várak és kastélyok a Felvidéken és a Nyírségben” („Együttműködés gimnáziumok között!”) mottóval!

A 2019. április 28. - május 01. között „A magyarság emlékeinek nyomában a Délvidéken”, illetve a „Délnyugati végeken - a Mura és a Dráva vonzásában” címet viselő „Határtalanul!” - program során, az 1920 előtt a történelmi Magyar Királysághoz tartozó sokszínű, multi-etnikus nemzetiségű és kultúrájú Muravidékre (Szlovénia) és Muraközbe (Horvátország) jutott el az Eötvös Gyakorlóiskola 7. évfolyamának 113 tanulója kilenc pedagógus kíséretében. A Muravidékre és Muraközbe - amelyeknek a magyar történelemhez, irodalomhoz és néprajzhoz is sok szállal kapcsolódó jellemzője, emléke valamint hagyománya van - utazó diákcsoportjaink célja a határainkon kívül élő külhoni magyarsággal kapcsolatos földrajzi, történelmi, irodalmi, néprajzi és gasztro - kulturális ismereteknek a gyarapítása, bővítése és az egészséges nemzet- és identitástudat erősítése volt. 

A Muravidék („Murán túl” / „Prekmurje”) Szlovénia északkeleti régiója a Mura - folyó és a magyar valamint az osztrák államhatár közötti területen Muraszombat („Murska Sobota”) központtal. A térség nagyobb részét elfoglaló „Alsó-Mura-sík” („Mursko-Prekmursko polje”) és a magyar határ menti „Lendva - vidék” („Dolinsko”) természetföldrajzi szempontból a Dunántúlra emlékeztető sík- és dombvidéki jellegű táj képét mutatja. A Lendván és környékén élő mintegy ötezer fős magyar nemzeti kisebbség, a „muravidéki magyarság” őrzi és ápolja itt a magyar identitás, a nyelv és kultúra hagyományait.  

Muraköz („Medimurje”) - mely 1920 előtt és 1941-1945 között ugyancsak Magyarországhoz tartozott (Zala vármegye) - ma Horvátországnak a Mura és a Dráva folyók, illetve a magyar és szlovén határ által közrefogott megyéje Csáktornya („Čakovec”) központtal.

A „Határtalanul! - 2019” program keretében a diákok utazásuk során - a szlovéniai Muravidék és horvátországi Muraköz mellett - érintették még Horvátország Észak-Szlavónia országrészének a Dráva folyó mentén fekvő olyan területeit (Pannon Régió / „Podravina”) és településeit is, amely régió sokszínű lakossága között szép számmal élnek magyar nemzetiségűek is.        

A „Határtalanul” utazás és program során az Eötvös Gyakorlóiskola hetedikesei alábbi muravidéki, muraközi, illetve szlavóniai településeket és környékét keresték fel és ismerkedtek azok látnivalóival, nevezetességeivel: Lendva („Lendava”), Hosszúfalu („Dolga vas”),  Muraszombat („Murska Sobota”), Zsitkóc (Žitkovci”), Bakónaki-tó („Bukovniško jezero”), Bántornya („Turnišče”), Radamos („Radmožanci”), Csáktornya („Čakovec”), Varasd („ Varaždin”), Kapronca („Koprivnica”), Valpó („Valpovo”) és Eszék („Osijek”).

A négy napos utazás és program során, Muravidéken a festői szépségű, gyönyörű tájak mellett a diákok bepillanthattak az itt élő emberek életébe valamint megismerkedhettek a térség gazdag építészeti, történelmi, kultúrtörténeti, nemzetiségi és néprajzi értékeivel valamint hagyományaival egyaránt.   Lendván a városnézés és városismereti séta alkalmával a diákok látogatást tettek a Makovecz Imre tervezte művelődési ház sokat kifejező épületegyüttesében, a barokk stílusban épült Szent Katalin római katolikus templomban és templomkertben, megtekintették Szent István király és Szent László király szobrait, majd az impozáns és szépen felújított lendvai várban tisztelegtek a Bánffyak valamint a lendvai születésű Zala György szobrászművész emléke előtt, s ezt követően a helyi magyar kisebbség központjában, a Bánffy Központban is jártak. Külön történelmi-történeti kuriózumot jelentett a Lendva környéki szép kilátást nyújtó dombok egyikén („Lendva-hegy”) büszkén álló Szentháromság kápolnában a török ellenes harcok legendás kapitányának, Hadik Mihály múmiájának valamint a templom melletti régi temetőben egy 1848-49-es honvédszázados nyughelyének a megtekintése is. A közigazgatásilag Lendvához tartozó Radamos - szlovénül Radmožanci - falu környékének a felkeresése is szerepelt programunkban, amely környéke híres búcsújáróhely, s a Fekete-erdőben levő „Szűzanya” kegyhely („Mária-fa” kápolna) napjainkban is híres zarándokhely.     

Muraszombat, a régió központja felé tartva a csoport megállt a Dobronakhoz tartozó Zsitkócon, ahonnan a Deák család származott, s tisztelgett valamint koszorút helyezett el a reformkor kiváló politikusának, Deák Ferencnek a Szent Flórián - kápolna mögött levő épület falán látható emléktáblája előtt. A magyarok lakta Dobronaktól mintegy három kilométerre, északra elhelyezkedő, s a Bakónaki-patak felduzzasztásával létrehozott mesterséges tó, a Bakónaki-tó és a környezetében levő erdőség, az itt található energiapontok valamint a Szent Vid kápolna ugyancsak látogatócsalogató megállót jelenletett számunkra. A régióközpont felé tartva megállásra érdemes település volt még Bántornya, ahol a település főutcáján álló, s a XV. században épült román kori templomban Aguila János 1393-ban festett freskóival - melyek közül a leghíresebb a Szent László-legendát ábrázoló falkép - ismerkedhetett a csoportunk. Muraszombat - mely Muravidék központjaként mintegy 12 500 lakosú rendezett és hangulatos képet mutató kisváros - az utazás és programunk szálláshelyéül is szolgált. A viszonylag kis számban magyarok által is lakott régióközpontban csoportunk számára a programban szerepelt - a reneszánsz stílusban épült, s mai formáját a XVIII. század első felében történt átépítés során elnyert - Szapáry-kastély (Muravidéki Múzeum) valamint a Szent Miklós tiszteletére emelt evangélikus plébániatemplom megtekintése.          

A „Határtalanul! – 2019” Eötvösös diákcsoportja a szlovéniai Muravidék után a ma Horvátországhoz tartozó Muraköz vidékén folytatta a magyar emlékek felfedezését és kutatását. Az utazás első állomása a Zrínyi család ősi fészke Csáktornya, Muraköz megye székhelye volt. Itt a diákok megtekintették a XIII. században épült és a XVI. században a Zrínyiek által átépíttet, s később barokk palotává átalakított csáktornyai várat valamint a Zrínyiek nevével összefonódott ferences templomot és kolostort. A diákcsoport programja Varasdon folytatódott, amely festői szépségű város a „török világ” idején Horvátország fővárosának szerepkörét is betöltötte. Itt a diákok megtekintették a város legnevezetesebb látnivalóját, a varasdi reneszánsz-barokk stílusú várat és múzeumot valamint a középkorban gótikus stílusban épített Szent Miklós-plébániatemplomot. A „Határtalanul!” - diákcsoport útja ezt követően Kaproncára vezetett, ahol a település története mellett a tanulók megismerkedhettek a Zrínyi tér barokk házaival, a Szent Miklós plébániatemplommal valamint a kaproncai Óvár („Kőkapronca”) környékével. A program útvonala a Dráva - mentén folytatódott, s a csoport következő állomása a Karasica folyó partján fekvő Valpó városa volt, ahol Valpó (Leszkovec) vára romjainak és a Prandau-Normann várkastély nagyon szép kertjének a megtekintése szerepelt a programban. A „Határtalanul! – csoport útja ezt követően Eszékre az egykori Verőce vármegye székhelyére vezetett, amely jelenleg a horvátországi magyarság kulturális központjának szerepkörét is betölti. Az eszéki vár, a belváros és a ferences valamint a kapucinus kolostor és a Szent Mihály templom megtekintése szerepelt itt a programban.

A „Határtalanul! - 2019” program keretében a szlovéniai Muravidéken és a horvátországi Muraközben, valamint Észak-Szlavóniában „A magyarság emlékeinek nyomában” járt Eötvösös diákcsoport és a kísérő pedagógusok (Árva Mónika, Dubóczkiné Urbán Erzsébet, Chrien Gábor, Jenei Andrea, Orbán Irén, Opre Edina Irén, Szathmáriné Szilágyi Karolina, Szénás Anetta és Dr. Komáromi István) - a program céljának maradéktalan megvalósulása mellett - óriási élményekkel és a nagyon szép tájak, az ugyancsak szép és rendezett városok, települések valamint a kedves és vendégszerető magyar és nem magyar nemzetiségű emberekről szerzett kellemes benyomásokkal, emlékképekkel érkeztek vissza, haza Magyarországra.

Dr. Komáromi István
igazgató
programmenedzser

 

 

Úton Szlovénia és Horvátország felé (1) (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

Úton Szlovénia és Horvátország felé (2) (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

A lendvai vár a Lendva-hegy oldalában (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

Lendvai látkép a várból, előtérben a Szent Katalin római katolikus templom (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

A Makovecz Imre tervezte művelődési ház Lendván (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákcsoportja a művelődési ház bejárata előtt (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

A diákcsoport egyik része Lendván a magyar-szlovén két-tannyelvű iskola előtt (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

A diákcsoport másik része Lendván a magyar-szlovén két-tannyelvű iskola előtt (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

A mesterséges, de igen szép Bakónaki-tó Dobronak közelében (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

A XV. században épült román kori templom Bántornya főutcáján, amely Aguila János 1393-ban festett freskóit -, köztük a leghíresebb Szent László-legendát ábrázoló falképet - őrzi (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

A Szapáry-kastély (Muravidéki Múzeum) Muraszombaton (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

A Dráva folyó Varasdnál (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

A varasdi reneszánsz-barokk stílusú vár és múzeum (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

Az Óvár („Kőkapronca”) az egykori vár környezete Kaproncán (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 

Valpó, a Prandau-Normann várkastély (Fotó: Dr. Komáromi I.)

 


 

2016, Nyiregyhaza