III. Gazdálkodási adatok

  Adat

Megnevezés/

Elérhetőség

Frissítés Megőrzés
1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
 

 

https://www.nye.hu/node/1293 A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

https://www.nye.hu/node/1822 Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

- A Nyíregyházi Főiskola 2013-ban kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződései

- A Nyíregyházi Főiskola 2014-ben kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződései

- A Nyíregyházi Főiskola 2015-ben kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződései

- A Nyíregyházi Főiskola/Egyetem 2016-ban kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződései

- A Nyíregyházi Egyetem 2017-ben kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződései

- A Nyíregyházi Egyetem 2018-ben kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződései

- A Nyíregyházi Egyetem 2019-ben kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződései

- A Nyíregyházi Egyetem 2020-ban kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződései

- A Nyíregyházi Egyetem 2021-ben kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződései
 

- A Nyíregyházi Egyetem 2022-ben kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződései

- A Nyíregyházi Egyetem 2023-ban kötött nettó 5 millió Ft feletti szerződései

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
4.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

https://palyazatok.nye.hu Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
5.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

https://www.nye.hu/node/1567 Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával