Kutatási témák

Alkalmazott Humántudományok Intézete

 

 

 

Gazdálkodástudományi Intézet

 

Szolgáltatásmenedzsment, szolgáltatásmarketing, vadászati turizmus, turizmusmarketing

 

Diszkrimináció, kisebbségi jogok, szegregáció, az Európai Közösség joga, emberi jogok

 

Vállalkozási szempontú térszerkezeti kutatás, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vállalkozás, területi különbség, regionális

 

1. A mezőgazdasági támogatások hatása a gazdaságok termelékenységére és hatékonyságára
2. Regionális különbségek a többtényezős termelékenységben Magyarországon kulcsszavak: termelékenység, hatékonyság, regionális különbségek

 

Agrárium, kereskedelem, illetve hasonló gazdasági témakörök. Gazdasági szereplők és vállalkozások kapcsolatrendszere, olyan innovatív technológiák, mint az információs rendszerek, ERP és általában az IKT használata.

Kutatócsoport a Kárpátok Eurórégió Fejlődéséért

 

 

Környezettudományi Intézet

 

Chlorella pyrenoidosa, nehéz fémek, kadmium, klorofill fluoreszcencia, transzmissziós elektron mikroszkópia, neutronszórás

A pollen mennyiségi és minőségi vizsgálata, a pollen mikroszkopikus mikroorganizmusainak a vizsgálata és annak ökológiai és allergológiai szerepe.

Növényi extraktumok kémiai összetételének meghatározása HPLC-MS/MS technikával. Stabil szabad gyökök tömegspektrometriája.

Környezeti és fenntarthatóságra nevelés: Pedagógiai megközelítések és a fenntarthatósági kompetenciák diákok és oktatóknál történő fejlődése közötti kapcsolatot vizsgáljuk egy svéd kutatócsoporttal együttműködésben. Viselkedésökológia: Parti fecskék napi mozgási és etetési rutinjának az állományváltozásukban betöltött szerepét vizsgáljuk Prof. Dr. Szép Tibor (NYE) vezetésével.

A klímaváltozás hatásainak mérése a hosszútávon vonuló madárfajoknál: esettanulmány a magyar partifecske (Riparia riparia) állomány alapján

A Talajok biológiai aktivitását és szén megkötő képességét tanulmányozzuk klíma grádiens mentén, illetve az avarprodukció hatását vizsgáljuk a talajok biológiai, kémiai változóira.

Történeti korú csontvázleletek morfológiai, anatómiai és patológiai elemzése. Csontminták elemanalízise.

Hogyan építhetők be a fenntarthatóságra vonatkozó ismeretek a különböző szintű tananyagokba, a hallgatók és az oktatási intézmények fejlesztése érdekében. Egy innovatív és a fenntarthatóság gyakorlatát alkalmazó oktatás eléréséért.

Növényi inváziót érintő kérdések ökológiai vizsgálata felszíni vizekben

 

 


 

Matematika és Informatika Intézet

 

Szezonális és nemszezonális idősorok elemzése

 


 

Műszaki és Agrártudományi Intézet

 

Mezőgazdasági- és élelmiszeripari anyagok szárítása (meleg levegős szárítás, vákuumszárítás, fagyasztva szárítás, kombinált szárítás, kémiai komponensek, ár és minőség)

 

Fenntartható mezőgazdasági technológiai rendszerek gépesítése

 

Traktorok teljesítményátviteli rendszereinek energetikai értékelése (vonóerő változás, teljesítményveszteség, csúszásváltozás, csúszási folyamat)

 

Napenergiás hűtés (napenergia-hasznosítás, légkondicionálás, hűtés, környezetvédelem, hőcserélők )

 

Additív gyártási folyamatok optimalizációja. Műszaki és orvosi alkalmazások fejlesztése a kísérleti kutatómunka és a szimulációs módszerek eszközeivel.

 

Ipari műanyag furatmegmunkálásának vizsgálata kriogén környezetben

 

Nagyenergiás magfizika, QGP, kvark-gluon plazma

 

„Fenntartható tápanyag-gazdálkodás” kutatócsoport

 

Biológiai alapok megőrzése, fejlesztése és adaptálása a fenntartható tájgazdálkodásba” kutatócsoport

 

Szerves trágyaszereket vizsgáló kutatócsoport

 

„Zöldtrágyanövények vizsgálata” kutatócsoport

 

Precíziós gyomszabályozás kutatócsoport

 

Ismeret-képesség-attitűd a pilótaképzésben kutatócsoport

 


 

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

 

 

Stilisztika, komparatív stilisztika, fordítástudomány, a fordítás pragmatikája, interkulturális kommunikáció

 


 

Óvó- és Tanítóképző Intézet

 

A fizika ismereteinek alapozása a környezetismeret tanításában az általános iskola alsó tagozatán.

 

LEGO® módszertan alkalmazási lehetőségei az oktatásban LEGO® tematikus eszközkészletek, játékpedagógia, élménypedagógia, robotika, projekt alapú ismeretátadás, STEM-tantárgyak

 

Szociológia, előítéletek, Roma kisebbségi csoportok, tanárképzés, tanítóképzés

 


 

Testnevelés és Sporttudományi Intézet

 

A prevenció, a fitness és speciális mozgásterápia, valamint a tudatos egészségmagatartás hatásvizsgálata (egészségmagatartás, fizikai aktivitás, életmód)

 

A motorikus teljesítmények és az antropometriai jellemzők kapcsolatának vizsgálata gyermekeknél. testi fejlődés, testösszetétel, fizikai teljesítmény-változás

 

Sportolási szokások vizsgálata középiskolás tanulók körében

 

A mindennapos testnevelés szerepének vizsgálata debreceni és nyíregyházi hallgatók egészségmagatartásában Kulcsszavak: egészségmagatartás, felsőoktatás, mindennapos testnevelés

 

INTÉZMÉNYI HATÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZABADIDŐS SPORTPROGRAMJAIBAN ÉS VERSENYSPORTJÁBAN Kulcsszavak: intézményi hatás, hallgatók, sportolási szokás, szabadidő-és versenysport

 

Sportolói karriervizsgálatok; Pedagógus kutatások (pályamotiváció, szakmai ismeretek, oktatási tevékenységek, oktatási struktúrák)

 

Sportolói karriervizsgálatok; Pedagógus kutatások (pályamotiváció, szakmai ismeretek, oktatási tevékenységek, oktatási struktúrák)

 


 

Történettudományi és Filozófia Intézet

 

A jelenkor és a közelmúlt politikai és vallási szélsőségeinek, a nemzetközi terrorizmus különböző aspektusainak vizsgálata.

 


 

Turizmus és Földrajztudományi Intézet

 

Történeti földrajz Geomorfológia Hidrogeográfia Szociálgeográfia Gazdaságföldrajz Falusi turizmus Településföldrajz

 

Falusi turizmus Desztináció menedzsment Turisztikai desztinációk földrajza Bevásárlóturizmus, határokon átívelő kiskereskedelem, infromális üzleti turzimus

 

 


 

Vizuális Kultúra Intézet

 

Művészetpszichológia, fejlődéslélektan, általános pszichológia, filozófia, kortárs művészettörténet

 

 


 

Zenei Intézet

 

Egyéniségkutatás. Az erdélyi népzenei dialektusterület, azon belül egy kalotaszegi adatközlő prímás repertoárjának, előadásmódjának és hangszeres technikájának kutatása, feltárása és eredményeinek jövőbeni alkalmazása a népzeneoktatásban.

 

Zenepedagógia, neveléstörténet

 

A népzeneoktatás szerepe a művészeti nevelés kurrikuláris és extrakurrikuláris színterein

 

Weöres Sándor költemények a gyermekkari irodalomban kulcsszavak: Weöres, vers, gyermekkari művek, ritmus

 

Zenepedagógiai kutatások, ének-zene tanárképzés, karvezetés

 

1. A magyarországi középfokú zeneművészeti képzés elméleti tárgyai oktatásának története és tartalmi vonatkozásai Kulcsszavak: Zenede, zeneoktatás-történet, zeneelmélet (2. Gregorián szekvenciák dallama, szövege és feldolgozásai Kulcsszavak: gregorián, szekvencia)

 

Az ének-zene tanárképzés és az ének-zene tanítás kapcsolódási pontjai

 

Néprajz 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népviseletei 2. A néptánc elméleti és gyakorlati kérdései, folklór háttere

 

A historikus előadás gyakorlatának aspektusai az orgonairodalomban.

 

 


 

Bessenyei György Tanárképző Központ

 

Egy-egy szemantikai körbe tartozó terminológiák grammatikai, terminológiai, frazeológiai, szemiotikai szempontú összevetése európai és távolkeleti nyelvek kontrasztív vizsgálatával.