A NYÍREGYHÁZI EGYETEM KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Az intézmény küldetése

A jogelőd intézmények integrációjával létrejött Nyíregyházi Egyetem elsődleges küldetése az oktatás, de a régióban olyan tudás- és innovációs centrum funkciót tölt be, melyen keresztül meghatározó szerepet játszik a gazdaság humán erőforrásainak biztosításában, kulturális küldetésével a térség lakosságmegtartó képességének, életminőségének javításában. Az Egyetem a térség meglévő és betelepülő munkáltatói számára olyan munkavállalók képzését tűzi ki célul, akik egyrészt naprakész tudással rendelkeznek, másrészt képesek tudásuk folyamatos fejlesztésére, hiszen az élethosszig tartó tanulás és az ezt szolgáló intézményrendszer a régió számára létfontosságú.

Az egyetemi oktatók folyamatosan értékelt, piacképes, oktatói, kutatói, innovációs tevékenységét az intézmény a végzett munkával arányos elismeréssel, támogatással, minőségi bérezéssel kell, hogy honorálja. Az elkövetkező évek legnagyobb kihívása mind az intézmény, mind a kibocsátott szakemberek számára a rohamosan változó körülményekre való proaktív reagálás, az esetenkénti hátrányos helyzet kompenzálása. Az Egyetemről kikerülő szakemberek a helyi közösségek véleményformáló értelmiségét alkotják, így az Egyetem „nagyköveteként” hitelesen képviselik az intézmény küldetését és az egyetemi polgárság rangját, jelentősen fokozva az Egyetem vonzerejét.

A jelenléti oktatás legnagyobb hozadéka az elméleti, gyakorlati jellegű ismeretek készségszintű átadásán kívül az adott szakma műveléséhez szükséges morális, etikai normák csoportmunkában történő elsajátítása. A frontális ismeretátadás hagyományos módszerei mellett egyre nagyobb teret követelnek az egyéni prioritásokhoz, képességekhez jobban illeszkedő digitális, online, aszinkron képzési módszerek.

 

Nyíregyházi Egyetem jövőképe

 

A Nyíregyházi Egyetem jövőképét az – Nftv és a Közfeladat-finanszírozási szerződéséhez igazodó – alapelvek, stratégiai célok határozzák meg az egyetemi polgárok széles körének és a térség meghatározó munkaerő-piaci szereplőinek értékeire építve:

1. Az egyetem nyitottságának, rugalmasságának növelése, a külső környezet változásaihoz való folyamatos alkalmazkodás, az operatív rövid távú célok mellett az intézmény hosszú távú fenntartható pályáját megalapozó, mérhető stratégiai célok kijelölése a szükséges strukturális és tartalmi változtatások helyes arányának megtalálásával.

2. Az egyetemi polgárság rangjának növelése, brand építése, az intézmény humán tőkéjére alapozott, az egyén és a szervezet közötti kölcsönös előnyökre épülő viszony nyomatékosítása.

3. Élményszerű tanulás-oktatás a Zöld Egyetemen.

Meg kell találni a hallgatók számára a kiegészítő jövedelemszerzés olyan módozatait, ahol tanulmányaik során megszerzett képességeiket, készségeiket felhasználva, leendő szakterületükhöz hasonló részidős munkakörben juthatnak hozzá a megélhetésüket biztosító jövedelemhez. Meghatározó és állandó bázisa kívánunk lenni a helyi munkaerőpiacnak alapozva egyediségünkre a hallgatócentrikus és emberközeli oktatási tevékenységünkre. A hátrányos szociális helyzetből való kilábalás lehetőségét az Egyetem a térség tehetősebb foglalkoztatóinak szponzorálásával megtámogatott tehetséggondozó szakkollégiumok megerősítésével kívánja biztosítani, továbbá az alumni szervezet támogatásával, mentesítve a rászoruló családokat az egyetemi lét költségeitől.

A Digitális Transzformáció a közelmúlt gazdasági újraindításának alapvető eszköze, amelyben a Digitális Oktatás kiemelt szerepet kap. A digitális tananyagok a modern infokommunikációs eszközök, az azonnali értékelés, visszacsatolás lehetősége jelentősen növeli a hallgatók részvételi hajlandóságát, hozzásegítve őket az élményszerű tanuláshoz.

A Nyíregyházi Egyetemen az alkalmazott tudományok egyeteme státusának megfelelően az oktatás súlypontja alapvetőn az alapképzés, de a képzési színvonal megtartása, emelése elképzelhetetlen az alapképzésre épülő mesterképzés és az ennek keretét biztosító kutatás-fejlesztés nélkül. Az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének feladata a térség által felvetett problémák megoldása a hazai és nemzetközi kutatási infrastruktúra eredményeinek felhasználásával. Ez a tevékenység a tudomány eredményeinek hasznos termékekre, szolgáltatásokra való konvertálását célozza meg. Az Egyetemen folyó innovációs tevékenység eredményességének, jövedelmezőségének fokozása egy komplex innovációs stratégiára alapozva történhet a térség üzleti szereplőinek bevonásával, garanciát nyújtva az érdekeltek

számára a piacon realizált jövedelemnek a fejlesztés költségeivel arányos elosztására és az Egyetemen előállított szellemi tulajdon védelmére szabadalom, ipari oltalom formájában. A szervezeti egységek és egyének számára egyértelmű, átlátható folyamatokkal kell szabályozni a bevonzott kutatási források felhasználási lehetőségét, méltányosan figyelembe véve az egyének és az intézmény érdekeit. Az Intézmény hatékonyságának növelése szükségessé teszi a Közfeladat-finanszírozási szerződés kutatásra szánt forrásainak és követelményeinek szervezeti egységek szintjére való lebontását és folyamatos követését.

 

A Nyíregyházi Egyetem minőségpolitikája

 

A Nyíregyházi Egyetem minőségpolitikájának célja, az intézményi minőségkultúra fejlődésének biztosítása és elősegítése, amely szerint az Intézmény minden oktatója, kutatója, hallgatója és munkatársa felelősséget vállal a minőség fejlesztéséért és az intézmény minden szintjén részt vesz a minőség biztosításában. Alapvető küldetésünk a tudás-, és technológiatranszfer, illetve a kapcsolódó ismeretek magas szintű átadásával, fejlesztésével és az innovációval a társadalom, a gazdaság és az ipari partnerek szolgálata.

Minőségpolitikánk főbb célkitűzései, hogy a Nyíregyházi Egyetem:

· oktatási innovációja révén a hallgatók hazai és nemzetközi szinten egyaránt versenyképes, magas színvonalú, biztos és értékes tudást szerezzenek;

· tevékenységeinek szervezése, irányítása során meghatározó figyelmet fordít a hallgatói igények teljesítésére;

· K+F+I tevékenységével a társadalom és a gazdaság céljait szolgálja, a térség és a vármegye kutatási, műszaki fejlesztési és innovációs centrumává váljon;

· megalapozott jó hírnevét állandóan öregbítse, a hazai és nemzetközi felsőoktatási versenyben pozícióját folyamatosan erősítse;

· a munkaerőpiac szereplőinek bevonásával és együttműködésével sikeres gyakorlati szakemberek képzését valósítsa meg;

· hatékony belső és külső kommunikációt folytasson;

· munkatársai számára megbízható munkahelyet, megfelelő munkakörnyezetet és szakmai fejlődést biztosítson;

· eredményesen működjön együtt hazánk és Európa felsőoktatási intézményeivel, társadalmi és gazdasági szervezeteivel a kulturális és a gazdasági élet gazdagítása érdekében;

· támogatja az akadémiai integritást és szabadságot, miközben fellép a csalás és az etikátlan magatartás ellen;

· kiáll az oktatókat, a nem oktató alkalmazottakat és a hallgatókat érintő minden fajta intolerancia és diszkrimináció ellen;

· minőségfejlesztési céljait és az Intézményfejlesztési Terv stratégiai elemeit összehangoltan valósítja meg.

 

A Minőségpolitika megvalósulása érdekében az Egyetem vezetése:

· a képzési és kutatási tevékenység minőségének folyamatos biztosítása érdekében minőségirányítási rendszert épített ki, melyet működtet és állandóan fejleszt, amelynek révén mérhetően javul a szakemberképzés minősége és az itt folyó kutatás, fejlesztés, innováció;

· a mérések eredményeit szabályozott módon felhasználja az oktatás, a kutatás és a hallgatói szolgáltatások fejlesztésében, ily módon törekszik polgárai és partnerei elégedettségének folyamatos növelésére;

· a tevékenységébe bevonja az intézmény dolgozóit és hallgatóit is;

· ösztönzi munkatársait, hogy ismereteiket, szaktudásukat folyamatosan bővítsék;

· elvárja, hogy minden munkatársa személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá az

· egyetem sikereihez.

· a Minőségpolitika hatályát a kiszervezett, külsős közreműködő megbízottak körére is kiterjeszti.

Meggyőződésünk, hogy elméletileg jól megalapozott és felvállaltan gyakorlatorientált képzésünk a régiónak olyan szakembereket kínál, akik e térség fejlesztéséhez jelentősen hozzájárulhatnak.

 

Nyíregyháza, 2023. május 16.

Dr. Szabó György

 

rektor