A NYÍREGYHÁZI EGYETEM KÜLDETÉSNYILATKOZATA

A Nyíregyházi Egyetem, a felsőoktatási törvényben keretjelleggel meghatározott létesítési és működési alapelveket elfogadva, eddigi tapasztalataira, értékeire és fejlődő eredményeire építve, az ország és Észak-alföldi régiójának, benne különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének olyan felsőoktatási tudáscentrumaként kíván működni, amely vonzáskörzetének társadalmi-gazdasági helyzetét folyamatosan elemezve, érdemben hozzá tud járulni a versenyképes gazdaság emberi erőforrás-igényének biztosításához, a helyi folyamatok innovatív jellegű erősítéséhez, s ezen keresztül az ország más területeihez viszonyított fejlődésbeli elmaradottságának mérsékléséhez.

Ezek szolgálatába állítja felsőfokú szakemberképzési rendszerét és belső struktúráját, amely — a felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés és szakirányú továbbképzés piaci igényeknek megfelelő választékát kínálva — beépül az élethosszig tartó tanulási folyamat rendszerébe. A tartalmában és közlési technológiájában megújuló, illetve színesedő tudásközvetítés, a maradandó értékek átadásán keresztül az általános értelmiségi, a megújuló értékek folyamatos beépítésén keresztül pedig a rugalmas alkalmazkodásra képes szakmai értelmiségi réteg képzését fogja eredményezni. Mindezt a fenntartói elvárásokra alapozva, a tudáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felhasználói szféra bevonásával és együttműködésével, a legtágabb értelemben vett (ideológiai, etnikai stb.) semlegességének fenntartásával oldja meg. A Nyíregyházi Egyetem hallgatóbarát intézmény. Egyaránt kiemelt feladatának tekinti a tehetséges és a hátrányos helyzetű, másság jegyeit hordozó fiatalok felsőoktatási hozzáférésének elősegítését.

A Nyíregyházi Egyetem a tudásközvetítésen túl az alkalmazott tudományok egyetemeként az intézményben koncentrálódott szellemi kapacitásával bekapcsolódik a tudástermelés folyamatába. Kutatási profilját úgy alakítja, hogy születendő eredményei az oktatók egyéni karrierépítésén túl a környezet számára is aktivizálható innovációs termékekként jelenjenek meg. A környezet irányába történő nyitás szélesítésének, a kifelé irányuló szolgáltatási kör bővítésének a működési feltételrendszer financiális megalapozását kell erősítenie. A nyitás azonban nemcsak a szűkebb értelemben vett környezetre irányul, hanem a határon túli területeket is el kell érnie. Ez a hatás a határon túli, a megyével, a régióval érintkező magyar felsőoktatás, szakemberképzés és továbbképzés minden oldalú segítésével teljesedhet ki. A működés feltételeit és a közvetített tudástartalmat a dinamikus fejlődésnek megfelelő szinten kell biztosítani, ami elengedhetetlenül fontossá teszi a határon átnyúló oktatási és tudományos együttműködési kapcsolatok szélesítését, az oktatói és hallgatói mobilitás erősítését, s a nemzetközi érintkezés kultúraközvetítő eszközeinek megismerését és megismertetését. A Nyíregyházi Egyetem nemzetközi kapcsolataiban kiemelt fontosságúak az ország északkeleti, keleti határainak közelében elhelyezkedő felsőoktatási intézmények és a kelet-európai államok, továbbá a középázsiai-térség felsőoktatási intézményei. Célunk, hogy a jövő Nyíregyházi Egyeteme a térségünk katalizátora legyen, szellemi tudásközpontként funkcionáljon a környezetében úgy, hogy együttműködik a hazai és a határon túli felsőoktatási intézményekkel.

A környezet számára is hasznosítható tudástermelés és a kifelé irányuló szolgáltatás a munkatársaink számára lehetőségeket és perspektívát ad, és a megye, a régió gazdasági fellendülésének elősegítését képes eredményezni.

Mindez együttesen alkotja az intézmény hosszabb távú fennmaradásának és fenntarthatóságának biztosítékát.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 7.

Vassné prof. dr. Figula Erika

rektor